VOP

1. Všeobecná ustanovení / Oblast působnosti

1.1 Pro všechny právní vztahy mezi příjemcem služeb a poskytovatelem služeb (poradcem pro podnikatele) platí výlučně tyto všeobecné obchodní podmínky. Rozhodující je platné znění všeobecných obchodních podmínek v čase uzavření smlouvy.

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné i pro budoucí smluvní vztahy, a to i tehdy, pokud na ně další smlouvy výslovně neodkáží.

1.3 Všeobecné obchodní podmínky příjemce služeb se neuplatní, s výjimkou v případě, že s nimi a s jejich uplatněním bude poskytovatel služeb (poradce pro podnikatele) souhlasit.

1.4 Pro případ, že se některé z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek stane, nebo je neplatné, nedotýká se tato neplatnost platnosti ostatních ustanovení a platnosti smluv, které byly na základě těchto všeobecných obchodních podmínek uzavřené. Neplatné ustanovení bude nahrazeno takovým platným ustanovením, které nejvíc odpovídá smyslu a účelu neplatného ustanovení.

2. Rozsah objednávky na služby / Zastoupení

2.1 Rozsah konkrétní objednávky na služby bude v každém jednotlivém případě dohodnutý smluvně.

2.2 Poskytovatel služeb (poradce pro podnikatele) je oprávněný zadat celou objednávku, nebo její část, třetí osobě. Platba třetí osoby bude vykonána vždy a výlučně přes poskytovatele služeb (poradce pro podnikatele). Nebude existovat žádný smluvní vztah mezi třetí stranou a příjemcem služeb.

2.3 Příjemce služeb se zavazuje, že během trvání tohoto smluvního vztahu, a tři roky po jeho ukončení, neuzavře obchodní vztah s osobami nebo společnostmi, které využije poskytovatel služeb pro plnění svých smluvních závazků. Příjemce služeb nebude zadávat objednávky na poradenské služby těmto osobám a společnostem, které nabízí i poskytovatel služeb (poradce pro podnikatele).

3. Povinnost příjemce služeb dodat informace / Prohlášení o samostatnosti

3.1 Příjemce služeb zabezpečí také organizační podmínky, které umožní při plnění poradenských služeb pokud možno nerušený a volný průběh poskytování služeb.

3.2 Příjemce služeb bude podrobně informovat poskytovatele služeb (poradce pro podnikatele) o všech do nyní poskytnutých nebo probíhajících službách – i z jiných oblastí.

3.3 Příjemce služeb zabezpečí včas poskytovateli služeb (poradci pro podnikatele), i bez jeho osobní žádosti, potřebné podklady pro plnění a poskytování služeb a podá mu informace o všech skutečnostech, které jsou podstatné pro plnění a poskytování služeb a které sa mu během vykonávání činnosti poradce stanou známé.

3.4 Příjemce služeb zabezpečí, aby jeho spolupracovníci a zákonem ustanovený, či případně zřízený orgán zastupující zaměstnance, byli od začátku a během činnosti poskytovatele služeb (poradce pro podnikatele) o poskytovaných službách informováni.

4. Zabezpečení nezávislosti

4.1 Smluvní strany se zavazují k oboustranné loajalitě.

4.2 Smluvní partneři se zavazují, že učiní všechna preventivní opatření, jejichž účelem je zabránění ohrožení nezávislosti objednaných třetích stran a spolupracovníků poskytovatelů služeb (poradce pro podnikatele). Toto platí obzvlášť při nabídkách příjemců služeb na přijetí, případně převzetí, objednávek na vlastní účet.

5. Vyhotovení zprávy / Povinnost podat zprávu

5.1 Poskytovatel služeb (poradce pro podnikatele) se zavazuje vyhotovit zprávu o svojí práci a jejím pokroku, kterou pro příjemce služeb vykonali jeho spolupracovníci nebo případně objednané třetí osoby.

5.2 Závěrečnou zprávu obdrží příjemce služeb v přiměřeném čase, to jest v období od dvou do čtyř týdnů po poskytnutí služby, v závislosti od druhu objednané služby.

5.3 Poskytovatel služeb (poradce pro podnikatele) není při poskytování dohodnutých služeb vázaný pokyny, jedná na základě vlastního uvážení a na vlastní odpovědnost. Není vázáný na určité místo práce ani na určitou pracovní dobu.

6. Ochrana duševního vlastnictví

6.1 Autorská práva na díla vytvořená poskytovatelem služeb (poradce pro podnikatele), jeho spolupracovníků a objednaných třetích stran (zvláště nabídky, zprávy, analýzy, posudky, organizační plány, programy, popisy služeb, náčrty, nosiče dat atd.), zůstávají ve vlastnictví poskytovatele služeb (poradce pro podnikatele). Tato práva mohou být příjemcem služeb použita i po skončení smluvního vztahu, a to výlučně pro účely definované smlouvou. Příjemce služeb není oprávněný dílo (díla) rozmnožovat a/nebo šířit bez výslovného souhlasu poskytovatele služeb (poradce pro podnikatele). Odpovědnost poskytovatele služeb (poradce pro podnikatele) vůči třetím stranám nevzniká v žádném případě za neoprávněné rozmnožení/rozšíření díla – obzvlášť za správnost díla.

6.2 Porušení předcházejícího ustanovení ze strany příjemce služeb oprávňuje poskytovatele služeb (poradce pro podnikatele) k okamžitému ukončení smluvního vztahu a k uplatnění všech svých zákonných nároků, obzvlášť na upuštění od porušování a/nebo k náhradě škody.

7. Ručení za vady

7.1 Poskytovatel služeb (poradce pro podnikatele) je bez ohledu na zavinění oprávněný a povinný odstranit všechny jemu oznámené nesprávnosti a vady na svém plnění služeb. O tomto bude bez zbytečného odkladu informovat příjemce služeb.

7.2 Každý nárok příjemce služeb zaniká po šesti měsících po poskytnutí konkrétní služby.

8. Odpovědnost / Náhrada škody

8.1 Poskytovatel služeb (poradce pro podnikatele) odpovídá příjemci služeb za škody – s výjimkou škod na zdraví – pouze v případě hrubého zavinění (úmysl či hrubá nedbalost). Toto platí přiměřeně i pro škody, které byly způsobeny třetími stranami objednanými poskytovatelem služeb.

8.2 Nároky na náhradu škody mohou být vznesené během šesti měsíců ode dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, nejdéle však do tří let ode dne, kdy byl nárok vyplývající z události zakládající nárok na náhradu škody uplatněný na soudě.

8.3 Příjemce služeb musí prokázat, že škoda vznikla v důsledku zavinění poskytovatele služeb.

8.4 Pokud poskytovatel služeb (poradce pro podnikatele) vytváří dílo za pomoci třetích stran, a v této souvislosti vzniknou nároky z vad a/nebo odpovědnosti vůči těmto třetím stranám, postoupí poskytovatel služeb (poradce pro podnikatele) tyto nároky na příjemce služeb. Příjemce služeb bude přednostně v tomto případě řešit nároky s třetí stranou.

9. Mlčenlivost / Ochrana údajů

9.1 Poskytovatel služeb (poradce pro podnikatele) se zavazuje k bezpodmínečné mlčenlivosti ohledem všech obchodních záležitostí, o kterých se dozví, zvlášť obchodní a podniková tajemství, stejně jako každá jiná informace, která obsahuje údaje o způsobu, rozsahu a praktických činnostech příjemce služeb.

9.2 Dále se zavazuje poskytovatel služeb (poradce pro podnikatele) zavázat třetí strany k mlčenlivosti, zachovávání mlčenlivost o celém obsahu díla, stejně jako i všechny informace a okolnosti, které se dozvěděli v souvislosti s vytvářením díla, zvláště údaje o klientech příjemců služeb.

9.3 Poskytovatel služeb (poradce pro podnikatele) je zbavený mlčenlivosti vůči všem pomocníkům a zástupcům, které si objedná. Má povinnost zavázat je k úplné mlčenlivosti a zodpovídá za každé jejich porušení povinnosti mlčenlivosti jako za vlastní porušení.

9.4 Povinnost mlčenlivosti platí neomezeně i po ukončení tohoto smluvního vztahu. Výjimky platí v případě zákonem stanovené povinnosti vypovídat.

9.5 Poskytovatel služeb (poradce pro podnikatele) je oprávněný zpracovávat jemu poskytnuté osobní údaje pro účely plnění v rámci tohoto smluvního vztahu. Příjemce služeb tímto ubezpečuje poskytovatele služeb, že byla učiněna všechna opatření potřebná pro ochranu údajů, jako například souhlas se zpracováním od dotčených osob.

10. Odměna

10.1 Po dokončení dohodnutého díla obdrží poskytovatel služeb (poradce pro podnikatele) odměnu podle dohody mezi příjemcem služeb a poskytovatelem služeb. Poskytovatel služeb (poradce pro podnikatele) je oprávněný předložit průběžné vyúčtování odpovídající pokroku práce a požadovat v případě dle pokroku práce odpovídající zálohu. Odměna je splatná po předložení faktury poskytovatelem služeb.

10.2 Poskytovatel služeb (poradce pro podnikatele) je vždy oprávněný vystavit fakturu opravňující k odpočtu daně z obratu se všemi zákonnými náležitostmi.

10.3 Další případné náklady poskytovatele služeb (poradce pro podnikatele), jako jsou hotovostní výdaje, výlohy, cestovní náklady atd. uhradí příjemce služeb zvlášť po předložení faktury.

10.4 Pokud nedojde k vykonání dohodnutého díla z důvodů na straně příjemce služeb, a nebo z důvodu oprávněného předčasného ukončení smluvního vztahu ze strany poskytovatele služeb (poradce pro podnikatele), zůstává poskytovateli služeb nárok na zaplacení celé dohodnuté odměny zkrácené o ušetřené náklady. V případě dohodnutí hodinové sazby bude tato odměna vyplacená ve výši takového počtu hodin předpokládaných pro výkon dohodnutého díla, krácená o ušetřené náklady. Ušetřené náklady jsou dohodnuty paušální sumou ve výše 30 procent odměny za všechna plnění, které poskytovatel služeb do ukončení smluvního vztahu poskytnul.

10.5 V případě neuhrazení průběžného vyúčtování je poskytovatel služeb (poradce pro podnikatele) oprávněný zastavit poskytování dalšího plnění. Uplatnění dalších nároků vyplývajících z nezaplacení, zůstává tímto nedotčené.

11. Elektronická fakturace

11.1 Poskytovatel služeb (poradce pro podnikatele) je oprávněný posílat příjemci služeb faktury i v elektronické formě. Příjemce služeb prohlašuje, že výslovně souhlasí s posíláním faktur poskytovateli služeb (poradci pro podnikatele) elektronickou formou.

12. Trvání smlouvy

12.1 Tato smlouva je ukončená v zásadě skončením projektu.

12.2 Tato smlouva může být navzdory předchozímu ustanovení ukončená okamžitě ze závažných důvodů na obou stranách bez dodržení výpovědní lhůty. Za závažný důvod se považuje hlavně:

- pokud jeden ze smluvních partnerů poruší smluvní povinnosti závažným způsobem, nebo

- pokud se smluvní partner dostane do prodlení s platbami po vyhlášení řízení o úpadku vůči němu, nebo

- pokud existují oprávněné pochybnosti o bonitě smluvního partnera, vůči kterému sice není vedené řízení o úpadku, ale neposkytne druhému smluvnímu partnerovi ani platbu předem, ani jiný druh jistoty, a špatné majetkové poměry druhého smluvního partnera nebyly při uzavření smlouvy známé.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Smluvní strany potvrzují, že všechny údaje pro tuto smlouvu byly poskytnuty pravdivě, v soulade s jejich nejlepším vědomím a svědomím, a zavazují se, že se budou vzájemně informovat o všech případných změnách.

13.2 Změny smlouvy a těchto VOP si vyžadují písemnou formu; stejně tak jako dohoda o upuštění od této písemné formy. Ústní dohody se považují za neplatné.

13.3 Tato smlouva se řídí materiálním rakouským právem s vyloučením odkazujících norem mezinárodního práva soukromého. Místo plnění je místo podnikání poskytovatele služeb (poradce pro podnikatele). V případě sporu je příslušný soud v místě podnikání poskytovatele služeb (poradce pro podnikatele).