VOP

1. Všeobecné ustanovenia / Oblasť pôsobnosti

1.1 Pre všetky právne vzťahy medzi príjemcom služieb a poskytovateľom služieb (poradcom pre podnikateľa) platia výlučne tieto všeobecné obchodné podmienky. Rozhodujúce je platné znenie všeobecných obchodných podmienok v čase uzatvorenia zmluvy.

1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné aj pre budúce zmluvné vzťahy, a to i vtedy, ak na ne ďalšie zmluvy výslovne neodkážu.

1.3 Všeobecné obchodné podmienky príjemcu služieb sa neuplatnia, s výnimkou prípadu, keď s nimi a s ich uplatnením bude poskytovateľ služieb (poradca pre podnikateľa) súhlasiť.

1.4 Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok stane alebo je neplatné, nedotýka sa táto neplatnosť platnosti ostatných ustanovení a platnosti zmlúv, ktoré boli na základe týchto všeobecných obchodných podmienok uzatvorené. Neplatné ustanovenie bude nahradené platným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu a účelu neplatného ustanovenia.

2. Rozsah objednávky na služby / Zastúpenie

2.1 Rozsah konkrétnej objednávky na služby bude v každom jednotlivom prípade zmluvne dohodnutý.

2.2 Poskytovateľ služieb (poradca pre podnikateľa) je oprávnený zadať objednávku celú alebo len čiastočne tretej osobe. Platba tretej osoby bude vykonaná vždy a výlučne cez poskytovateľa služieb (poradcu pre podnikateľa). Nebude existovať žiadny zmluvný vzťah medzi tretou stranou a príjemcom služieb.

2.3 Príjemca služieb sa zaväzuje, že počas trvania tohto zmluvného vzťahu a tri roky po jeho ukončení neuzatvorí obchodný vzťah s osobami alebo spoločnosťami, ktoré využije poskytovateľ služieb pre plnenie svojich zmluvných povinností. Príjemca služieb nebude týmto osobám a spoločnostiam zadávať objednávky na tie poradenské služby, ktoré ponúka aj poskytovateľ služieb (poradca pre podnikateľa).

3. Povinnosť príjemcu služieb podať informácie / Vyhlásenie o samostatnosti

3.1 Príjemca služieb zabezpečí také organizačné podmienky, ktoré umožnia pri plnení poradenských služieb pokiaľ možno nerušený a voľný priebeh poskytovania služieb .

3.2 Príjemca služieb bude podrobne informovať poskytovateľa služieb (poradcu pre podnikateľa) o všetkých doteraz poskytnutých alebo prebiehajúcich poradenských službách – aj z iných oblastí.

3.3 Príjemca služieb zabezpečí včas poskytovateľovi služieb (poradcovi pre podnikateľa) aj bez jeho osobitnej požiadavky potrebné podklady pre plnenie a poskytovanie služieb a podá mu informáciu o všetkých skutočnostiach, ktoré sú podstatné pre plnenie a poskytovanie služieb, a ktoré sa mu počas činnosti poradcu stanú známe.

3.4 Príjemca služieb zabezpečí, aby jeho spolupracovníci a zákonom ustanovené a prípadne zriadený orgán zastupujúci zamestnancov (podniková rada) bola od začiatku a počas činnosti poskytovateľa služieb o poskytovaných službách informovaná.

4. Zabezpečenie nezávislosti

4.1 Zmluvné strany sa zaväzujú k obojstrannej lojalite.

4.2 Zmluvní partneri sa zaväzujú, že učinia všetky preventívne opatrenia, ktorých účelom je zabránenie ohrozeniu nezávislosti objednaných tretích strán a spolupracovníkov poskytovateľa služieb (poradcu pre podnikateľa). Toto platí obzvlášť pri ponukách príjemcu služieb na prijatie prípadne prevzatie objednávok na vlastný účet.

5. Vyhotovenie správy / Povinnosť podať správu

5.1 Poskytovateľ služieb (poradca pre podnikateľa) sa zaväzuje vyhotoviť správu o svojej práci a jej pokroku, ktorú vykonali pre príjemcu služieb jeho spolupracovníci a prípadne aj objednané tretie osoby.

5.2 Záverečnú správu obdrži príjemca služieb v primeranom čase, to je v období od dvoch do štyroch týždňov po poskytnutí služby, v závislosti od druhu objednanej služby.

5.3 Poskytovateľ služieb (poradca pre podnikateľa) je pri poskytovaní dohodnutých služieb neviazaný pokynmi, koná na základe vlastného uváženia a na vlastnú zodpovednosť. Nie je viazaný na určité miesto práce a na určitý pracovný čas.

6. Ochrana duševného vlastníctva

6.1 Autorské práva na diela vytvorené poskytovateľom služieb (poradcom pre podnikateľa), jeho spolupracovníkov a objednaných tretích strán (obzvlášť ponuky, správy, analýzy, posudky, organizačné plány, programy, opisy služieb, náčrty, nosiče dát atď.) ostávajú vo vlastníctve poskytovateľa služieb (poradcu pre podnikateľa). Tieto práva môžu byť príjemcom služieb použité aj po skončení zmluvného vzťahu výlučne pre účely definované zmluvou. Príjemca služieb nie je oprávnený dielo (diela) rozmnožovať a/alebo rozširovať bez výslovného súhlasu poskytovateľa služieb (poradcu pre podnikateľa. Zodpovednosť poskytovateľa služieb (poradcu pre podnikateľa) voči tretím stranám nevzniká v žiadnom prípade na neoprávnene rozmnoženie/rozšírenie diela – obzvlášť za správnosť diela.

6.2 Porušenie predchádzajúceho ustanovenia zo strany príjemcu služieb oprávňuje poskytovateľa služieb (poradcu pre podnikateľa) k okamžitému predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu a k uplatneniu všetkých svojich zákonných nárokov, obzvlášť na upustenie od porušovania a /alebo k náhrade škody.

7. Ručenie za vady

7.1 Poskytovateľ služieb (poradca pre podnikateľa) je bez ohľadu na zavinenie oprávnený a povinný odstrániť všetky jemu oznámené nesprávnosti a vady na svojom plnení služieb. O tomto bude bez zbytočného odkladu informovať príjemcu služieb.

7.2 Každý nárok príjemcu služieb zaniká po šiestich mesiacoch po poskytnutí konkrétnej služby.

8. Zodpovednosť / Náhrada škody

8.1 Poskytovateľ služieb (poradca pre podnikateľa) zodpovedá príjemcovi služieb za škody – s výnimkou škôd na zdraví – iba v prípade hrubého zavinenia (úmysel alebo hrubá nedbanlivosť). Toto platí primerane aj pre škody, ktoré boli spôsobené tretími stranami objednanými poskytovateľom služieb.

8.2 Nároky na náhradu škody môžu byť vznesené počas šiestich mesiacov odo dňa, kedy sa poškodený o škode dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, kedy bol nárok vyplývajúci z udalosti zakladajúcej nárok na náhradu škody uplatnený na súde.

8.3 Príjemca služieb musí preukázať, že škoda vznikla v dôsledku zavinenia poskytovateľa služieb.

8.4 Ak poskytovateľ služieb (poradca pre podnikateľa) vytvára dielo za pomoci tretích strán a v tejto súvislosti vzniknú nároky z vad a/alebo zodpovednosti voči týmto tretím stranám, postúpi poskytovateľ služieb (poradca pre podnikateľa) tieto nároky na príjemcu služieb. Príjemca služieb sa bude prednostne v tomto prípade riešiť nároky s treťou stranou.

9. Mlčanlivosť / Ochrana údajov

9.1 Poskytovateľ služieb (poradca pre podnikateľa) sa zaväzuje k bezpodmienečnej mlčanlivosti ohľadom všetkých obchodných záležitostí, o ktorých sa dozvie, obzvlášť obchodné a podnikové tajomstvo ako aj každá informácia, ktorá obsahuje údaje o spôsobe, rozsahu a praktických činnostiach príjemcu služieb.

9.2 Ďalej sa zaväzuje poskytovateľ služieb (poradca pre podnikateľa) zaviazať tretie strany k mlčanlivosti zachovávať mlčanlivosť o celom obsahu diela ako aj všetky informácie a okolnosti, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s vytváraním diela, obzvlášť údaje o klientoch príjemcu služieb.

9.3 Poskytovateľ služieb (poradca pre podnikateľa) je zbavený mlčanlivosti voči všetkým pomocníkom a zástupcom, ktorých si objedná. Má povinnosť zaviazať ich k úplnej mlčanlivosti a zodpovedá za každé ich porušenie povinnosti mlčanlivosti ako za vlastné porušenie.

9.4 Povinnosť mlčanlivosti platí neobmedzene aj po dobe ukončenia tohto zmluvného vzťahu. Výnimky platia v prípade zákonom stanovenej povinnosti vypovedať.

9.5 Poskytovateľ služieb (poradca pre podnikateľa) je oprávnený spracuvávať jemu poskytnuté osobné údaje pre účely plnenia v rámci tohto zmluvného vzťahu. Príjemca služieb ubezpečuje týmto poskytovateľa služieb, že boli učinené všetky opatrenia potrebné pre ochranu údajov ako napríklad súhlas so spracovaním od dotknutých osôb.

10. Odmena

10.1 Po dokončení dohodnutého diela obdrží poskytovateľ služieb (poradca pre podnikateľa) odmenu podľa dohody medzi príjemcov služieb a poskytovateľom služieb. Poskytovateľ služieb (poradca pre podnikateľa) je oprávnený predložiť priebežné vyúčtovanie zodpovedajúcu pokroku práce a požadovať prípadne podľa pokroku práce zodpovedajúce zálohu. Odmena je splatná po predložení faktúry poskytovateľom služieb.

10.2 Poskytovateľ služieb (poradca pre podnikateľa) je vždy oprávnený vystaviť faktúru oprávňujúcu k odpočtu dane z obratu so všetkými zákonnými náležitosťami.

10.3 Ďalšie prípadné náklady poskytovateľa služieb (poradcu pre podnikateľa) ako sú hotovostné výdaje, výlohy, cestovné náklady atď. uhradí príjemca služieb zvlášť po predložení faktúry.

10.4 A nedôjde k vykonaniu dohodnutého diela z dôvodov na strane príjemcu služieb alebo z dôvodu oprávneného predčasného ukončenia zmluvného vzťahu zo strany poskytovateľa služieb (poradcu pre podnikateľa), ostáva poskytovateľovi služieb (poradcovi pre podnikateľa) nárok na zaplatenie celej dohodnutej odmeny skrátenej o ušetrené náklady. V prípade dohodnutia hodinovej sadzby bude táto odmena vyplatená vo výške takého počtu hodín predpokladaných pre výkon dohodnutého dielam, krátená o ušetrené náklady. Ušetrené náklady sú dohodnuté paušálnou sumou vo výške 30 percent odmeny za všetky plnenia, ktoré poskytovateľ služieb do ukončenia zmluvného vzťahu poskytol.

10.5 V prípade neuhradenia priebežného vyúčtovania je poskytovateľ služieb (poradca pre podnikateľa) oprávnený zastaviť poskytovanie ďalšieho plnenia. Uplatnenie ďalších nárokov vyplývajúcich z nezaplatenia ostáva týmto nedotknuté.

11. Elektronická fakturácia

11.1 Poskytovateľ služieb (poradca pre podnikateľa) je oprávnený posielať príjemcovi služieb faktúry aj v elektronickej forme. Príjemca služieb vyhlasuje, že výslovne

súhlasí s posielaním faktúr poskytovateľovi služieb (poradcovi pre podnikateľa) elektronickou formou.

12. Trvanie zmluvy

12.1 Táto zmluva je ukončená v zásade skončením projektu.

12.2 Táto zmluva môže byť napriek predchádzajúcemu ustanoveniu okamžite ukončená zo závažných dôvodov na oboch stranách bez dodržania výpovednej lehoty. Za závažný dôvod sa považuje obzvlášť,

- keď jeden zo zmluvných partnerov poruší zmluvné povinnosti podstatným spôsobom alebo

- keď sa zmluvný partner dostane do omeškania s platbami po vyhlásení konkurzného konania voči nemu,

- keď existujú oprávnené pochybnosti o bonite zmluvného partnera, voči ktorému síce nie je vedené konkurzné konanie, ale neposkytne druhému zmluvnému partnerovi ani platbu vopred, ani iný druh zábezpeky a zlé majetkové pomery druhého zmluvného partnera neboli pri uzatvorení zmluvy známe.

13. Záverečné ustanovenia

13.1 Zmluvné strany potvrdzujú, že všetky údaje pre túto zmluvu poskytli pravdivo, v súlade so svojím najlepším vedomím a zaväzujú sa, že sa budú vzájomne informovať o všetkých prípadných zmenách.

13.2 Zmeny zmluvy a týchto VOP si vyžadujú písomnú formu; tak isto ako aj dohoda o upustení od tejto písomnej formy. Ústne dohody sú považované za neplatné.

13.3 Táto zmluva sa riadi materiálnym rakúskym právom s vylúčením odkazujúcich noriem medzinárodného práva súkromného. Miesto plnenia je miesto podnikania poskytovateľa služieb (poradcu pre podnikateľa). V prípade sporu je príslušný súd v mieste podnikania poskytovateľa služieb (poradcu pre podnikateľa).